Treasurers

 Go Back

Year Treasurer
    Parbhubhai Jogi
    Khusalbhai Madhu
    Naskabhai Panchia
    Parbhubhai Kanji
1988-1989 Rameshbhai Nana (CA)
1989-1990 Arwindbhai Masters
1990-1991 Kanubhai Patel
1992-1996 Chandubhai Patel
1996-2001 Dinubhai Harry (FCA)
2001-2005 Pravinbhai Keshoor
2005-2008 Vinodbhai Soma
2008-2012 Narendrabhai Bhana
2012-2014 Sunitaben Patel (CA)
2014-2015 Dineshbhai Patel (CA)
2015 Hershadbhai C. Jairam (CA)

 Go Back