Past Presidents & Secretaries

 Go Back

Year President Year Secretary
1920-1923 Kanjibhai Kavel Patel 1920-1920 Dayalbhai Ranchod
1923-1925 J K Natali 1923-1925 Dullabhbhai Jeram
1926-1940 Kanjibhai Kavel Patel 1926-1940 Naranbhai Deva/Bhikhabhai Kana Patel
1941-1942 Devjibhai Patel 1941-1942 Dayabhai Deva Lad
1942-1943 Morarjibhai 1942-1943 Dayabhai Deva Lad
1945-1946 Parbhubhai Dullabh 1945-1946 Vallabhbhai Daya
1946-1947 Devjibhai Kanji 1946-1947 Vallabhbhai Daya
1947-1948 Devjibhai Kanji 1947-1948 Chhimabhai Vallabh
1948-1949 Devjibhai Patel 1948-1949 Maganbhai Bhikha
1949-1950 Devjibhai Patel 1949-1950 Maganbhai Bhikha
1950-1951 Devjibhai Patel 1950-1951 Maganbhai Bhikha
1951-1952 Devjibhai Patel 1951-1952 Lalbhai Nathu Patel
1952-1953 Devjibhai Patel 1952-1953 Maganbhai Bhikha
1953-1954 Devjibhai Patel 1953-1954 Maganbhai Bhikha
1954-1955 Devjibhai Patel 1954-1955 Maganbhai Bhikha
1955-1956 Devjibhai Patel 1955-1956 Narshibhai Bhana Pachia
1956-1957 Devjibhai Patel 1956-1957 Narshibhai Bhana Pachia
1957-1958 Morarbhai Soma 1957-1958 Narshibhai Bhana Pachia
1958-1959 Dayalbhai Keshry 1958-1959 Maganbhai Dheda
1959-1960 Lalbhai N Patel 1959-1960 Vallabhbhai Daya
1960-1961 Lalbhai N Patel 1960-1961 Vallabhbhai Daya
1961-1962 Lalbhai N Patel 1961-1962 Vallabhbhai Daya
1962-1963 Lalbhai N Patel 1962-1963 Jagdishbhai Natali
1963-1964 Parbhubhai Kasanji 1963-1964 Kantibhai Bhaga
1964-1965 Parbhubhai Kasanji 1964-1965 Ganeshbhai Soma
1965-1966 Parbhubhai Kasanji 1965-1966 Ganeshbhai Soma
1966-1967 Dayalbhai Keshry 1966-1967 Ganeshbhai Soma
1967-1968 Vallabhbhai Daya 1967-1968 Jagdishbhai Natali
1968-1969 Vallabhbhai Daya 1968-1969 Jagdishbhai Natali
1969-1970 Vallabhbhai Daya 1969-1970 Chhotubhai Mistry
1970-1971 Thakorbhai Parbhu 1970-1971 Babubhai Merai
1971-1972 Thakorbhai Parbhu 1971-1972 Babubhai Merai
1972-1973 Thakorbhai Parbhu 1972-1973 Kantibhai Daya
1973-1974 Thakorbhai Parbhu 1973-1974 Kantibhai Daya
1974-1975 Thakorbhai Parbhu 1974-1975 Jagdishbhai Natali
1975-1976 Jagdishbhai Natali 1975-1976 Ramanbhai Patel
1976-1977 Jagdishbhai Natali 1976-1977 Kantibhai Chhita
1977-1978 Chhotubhai Sima 1977-1978 Bhikubhai Bhula
1978-1979 Chhotubhai Sima 1978-1979 Rameshbhai Mehta
1979-1980 Chhotubhai Sima 1979-1980 Chhotubhai Mistry
1980-1981 Chhotubhai Sima 1980-1981 Dineshbhai Tailor
1981-1982 Ramanbhai Ganda 1981-1982 Dineshbhai Tailor
1982-1983 Ramanbhai Ganda 1982-1983 Dineshbhai Tailor
1983-1984 Chhotubhai Sima 1983-1984 Dineshbhai Tailor
1984-1985 Chhotubhai Sima 1984-1985 Dineshbhai Tailor
1985-1986 Dineshbhai Tailor 1985-1986 Shantilalbhai Prema
1986-1987 Jagdishbhai Natali 1986-1987 Ashokbhai Darji
1987-1988 Chhotubhai Sima 1987-1988 Ashokbhai Darji
1988-1989 Chhotubhai Sima 1988-1989 Ashokbhai Darji
1989-1990 Ramanbhai Ganda 1989-1990 Shantilalbhai Prema
1990-1991 Ramanbhai Ganda 1990-1991 Shantilalbhai Prema
1991-1992 Ramanbhai Patel 1991-1992 Parshottambhai Govind
1992-1993 Ramanbhai Patel 1992-1993 Parshottambhai Govind
1993-1994 Ramanbhai Patel 1993-1994 Parshottambhai Govind
1994-1995 Ramanbhai Patel 1994-1995 Parshottambhai Govind
1995-1996 Kanubhai Patel 1995-1996 Parshottambhai Govind
1996-1997 Kanubhai Patel 1996-1997 Dhirubhai M Patel
1997-1998 Maganbhai D Patel 1997-1998 Parshottambhai Govind
1998-1999 Maganbhai D Patel 1998-1999 Parshottambhai Govind
1999-2000 Harshadbhai K Patel 1999-2000 Sureshbhai Kanji
2000-2001 Harshadbhai K Patel 2000-2001 Sureshbhai Kanji
2001-2002 Harshadbhai K Patel 2001-2002 Sureshbhai Kanji
2002-2003 Parshottambhai Govind 2002-2003 Mahendrabhai Jeram
2003-2004 Parshottambhai Govind 2003-2004 Mahendrabhai Jeram
2004-2005 Parshottambhai Govind 2004-2005 Mahendrabhai Jeram
2005-2006 Chandubhai Daji 2005-2006 Mukundbhai Bhikha
2006-2007 Chandubhai Daji 2006-2007 Mukundbhai Bhikha
2007-2008 Chandubhai Daji 2007-2008 Mukundbhai Bhikha
2008-2009 Harsadbhai K Patel 2008-2009 Dr Lingappa Kalburgi
2009-2010 Harsadbhai K Patel 2009-2010 Dr Lingappa Kalburgi
2010-2011 Harsadbhai K Patel 2010-2011 Sunjay Ganda
2011-2012 Harsadbhai K Patel 2011-2012 Sunjay Ganda
2012-2013 Ashokbhai B. Darji 2012-2013 Sunjay Ganda
2013-2014 Ashokbhai B. Darji 2013-2014 Shantiben N. Patel
2014-2015 Ashokbhai B. Darji 2014-2015 Shantiben N. Patel
2015-2016 Parshotambhai Govind 2015-2016 Bhartiben S. Patel
2016-2017 Parshotambhai Govind (JP) 2016-2017 Bhartiben S. Patel
2017-2018 Parshotambhai Govind (JP) 2017-2018 Bhartiben S. Patel
2018-2019 Narendrabhai Bhana 2018-2019 Dr Lingappa Kalburgi, (MNZM, JP)
2019-2020 Narendrabhai Bhana 2019-2020 Dr Lingappa Kalburgi, (MNZM, JP)
2020-2021 Narendrabhai Bhana 2020-2021 Dr Lingappa Kalburgi, (MNZM, JP)

 Go Back